RSS

Hírek kategória bejegyzései

Polgármester jelölt: Garzó Vanda

Kedves nagybajomi lakosok!
*
2019. október 13-án ismét önkormányzati választások lesznek. Döntünk a városunk vezetéséről a következő évekre.
*
Hiszem, hogy ez a pár év meghatározó lesz a településünk életében. Nagyon sok a tennivaló. Elsősorban nekünk, akik itt képzeljük leélni életük hátralévő részét, de az innen útnak induló, felfedező kíváncsiaknak, a tudásszomjjal kiröppenő gyermekeinknek is. Mert kell egy hely, ahova mindig jó hazajönni.
*
Ezen ok, valamint a három évvel ezelőtt tett ígéretem alapján jelentkeztem polgármesterjelöltnek. Sok bátorítást kaptam a jelölésem után, melyet ezúton is nagyon köszönök.
*
Szeretnék azoknak is pár mondatban bemutatkozni, akik nem ismernek.

Születésem óta nagybajomi lakosként élek. Általános iskolámat Nagybajomban, középiskolámat a kaposvári közgazdasági szakközépiskolában fejeztem be.

1998-ban a pécsi műszaki főiskolán egy nap különbséggel szereztem környezetmérnöki majd mérnöktanári diplomát. Később a zalaegerszegi számviteli főiskolát végeztem el, mely után mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem vállalkozási, valamint államháztartási szakon.

2007-ben – köszönöm az akkori igazgatónak a bizalmat – gazdasági vezető lettem a nagybajomi általános iskolában, majd 2013-ban a közoktatás állami fenntartásba történő átszervezése után áthelyeztek Kaposvárra. 2015-ben a Nemzetgazdasági Miniszter felkérésének eleget téve egy több mint 750 főt foglalkoztató költségvetési szerv létrehozásában, majd működtetésében vehettem részt gazdasági vezetőként.

Jelenleg a Siófoki Tankerületi Központ kijelölt gazdasági vezetője vagyok, mely során érzem, hogy az oktatásban elért sikerekkel és eredményekkel nagymértékben segítjük a települések (46 db) életét.

Hiszem, hogy egy önkormányzat sem vonulhat ki az oktatásból, mert a település fiataljainak oktatásán, fejlesztésén keresztül nagymértékben meghatározzuk jövőnket.

Jelenlegi munkám során 48 EU-s és 12 hazai projektet felügyelek.  

A településen, napi szinten járva rengeteg megoldandó probléma tárul a szemem elé. A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék: egészségügy, orvos ellátottság problémája; közutak, járdák állapota, esetleges hiánya; elhagyott és elhanyagolt ingatlanok; munkahelyek hiánya; közvilágítás problémája. Megoldandó feladat még a 2014-2019. ciklusban elindított projektek befejezése: ipari park, bölcsőde építése, közösségfejlesztő és esélyegyenlőségi programok folytatása.

Hiszem, hogy Nagybajom a helyi lakossokkal együttműködve tud legjobban működni. Egymás problémáit megismerve és a megoldásokat közösen megkeresve tudunk hatékonyan fejlődni. Nyílt, hatékony kommunikációval megvalósuló vezetést szeretnék elérni, ahol nem pár ember dönti el a településünk sorsát, hanem mindenkinek lehetősége van véleményt nyilvánítani és azok megoldásának lehetőségeit megismerni. Akik ismernek tudják, hogy nem kerülöm ki a problémákat, hanem megoldásra törekszem. Hatékonyan és energikusan, legjobb tudásom szerint végzem el a rám bízott, elvállalt feladataimat. Úgy érzem és hiszem is, hogy az elmúlt évben megszerzett szaktudásomat hatékonyan tudnám kamatoztatni a településünkért. Szeretem a városunk, a miénknek érzem, és szeretném, ha minél többen éreznénk így! Ezért is, kérem, minél többen vegyünk részt a 2019. október 13-i választáson, biztosítva, hogy a többség véleménye határozza meg a választások eredményét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tisztelettel:  

Garzó Vanda 

                                                                         

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 4. hüvelyk Hírek

 

Címkék: , ,

Kuckó Katalin polgármester jelölt programja

Kedves Nagybajomiak!
*
Tisztelt Választópolgárok!
*
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam ciklus programomat, melyet független polgármesterjelöltként szeretnék mindenkivel megismertetni.
*
Nagybajom az itt élők élettere, lakóhelye. Egyszerre kell figyelni a gazdaság fejlődésére és a társadalom sokszínűségére, élhető otthont kell lehetőség szerint biztosítani a település lakóinak. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a feladatok integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek

A polgármesteri program összeállítása során a jelen helyzetelemzése elengedhetetlen, hiszen a már kialakult körülmények, állapotok határozzák meg a legfontosabb megoldásra váró feladatok körét, a fejlesztési irányvonalat.

Első és legfontosabb feladat számomra az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellet egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden nagybajomi állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Sokat számít az a benyomás, amit az itt élők, és az idelátogatók szerezhetnek – a tisztaság (vagy hiánya), a virágok, a megfelelő élettér biztosításának jelei és még számos elem, aminek alapján minősítik a települést.

A településről kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, rendezvények, kulturális események is hozzájárulnak.

Tudatosan kell alakítani a térségi szerepvállalást is, mert egyetlen település sem sikeres önmagában: muszáj kitekintenie saját határain túlra, szervezni kell környezetét.

A programom kiterjed a folyamatban lévő, és várható tevékenységekre egyaránt.


Folyamatban lévő, folytatandó tevékenységek, programok:

 • önkormányzati épületek, ipar területek infrastrukturális feltételeinek javítása

 • közösségfejlesztő programsorozatok működtetése

 • esélyegyenlőségi programok támogatása

 • helyi foglalkoztatás növelése, dolgozni tudó, és akaró munkavállalók munkába állásának elősegítése

 • kül – és belterületi utak, járdák karbantartása, hiányzó járdák építése

 • folyamatban lévő pályázatok megvalósítása

 • a pályázatok kivitelezésének folyamatos (esetleges visszamenőleges) ellenőrzése

A ciklus során megvalósítandó elképzelések:

Nagybajom város gazdasági programjának sikeres és eredményes megvalósításához szükséges feltételek:

 • az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony működése.

 • pénzügyi erőforrás biztosítása, a célszerinti pályázati források elérése és felhasználása, meglévő kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok keresése.

 • közösségi összefogás, aktivitás – a város lakói, civil szervezetei és az egyházak között.

Foglalkoztatás, munkahely teremtés:

Nagybajom népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés.
Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartani a településen.
Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekedni fogok a munkahelyteremtésre és a meglévő munkahelyek megtartására.
A munkavégzés szempontjából meghatározó lehet a felnőttképzés, továbbképzés, átképzés elősegítése. E feltételrendszer erősítése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem az esetleges pályázati lehetőségek segítségével.
A településen magas a 8 általános iskolát be nem fejezett lakosok száma, melynek következtében a foglalkoztatásuk is nehézkes, hiszen a legtöbb munkahelyen az általános iskolai végzettség alapfeltétel.
Számukra olyan képzések szervezése a cél, melyek során a jelentkezők a munkába álláshoz szükséges alap kompetenciákat megszerezhessék, így növelve az elhelyezkedésük esélyeit.

Fejlesztések

A települési önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra fejlesztése.
A feladatok felvállalását és rangsorolását a település meglévő adottsága, a lakosság igénye és az anyagi lehetőségek döntő mértékben befolyásolják.
A kedvező pályázati lehetőségeket rendszeresen ki kell használni, és a kapott támogatásokat maximálisan a város javára kell fordítani.

Az alábbi beruházásokra szükséges a forrást megkeresni és az anyagi fedezetet előteremteni az elkövetkező öt évben:

 • a település azon részén, ahol a közvilágítás nem megfelelően megoldott a villamos hálózat bővítése, kiépítése szükséges.

 • meglévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos megoldással.

 • a temető világításának továbbfejlesztése, valamint egy városhoz méltó temető látkép kialakítása

 • ivóvíz minőség javítása

 • játszóterek felújítása, valamint a meglévő játszóterek eszközparkjának bővítése biztonságos játékokkal.

 • utak, járdák felújítása, létrehozása

 • utca jelző és információs táblák cseréje újakra, illetve a hiányzók pótlása

 • KRESZ táblák kihelyezése a hiányzó helyekre, a biztonságosabb közlekedés érdekében

 • olyan közösségi tér létrehozása, melynek segítségével a civil szervezetek, valamint a különböző korosztályhoz tartozó lakosok is megtalálják a számukra kedvező lehetőségeket.

 • képzések szervezése

 • nemcsak a városközpont, hanem a szélső utcák fókuszba helyezése

Környezetvédelem:

 • a gyomnövények és az allergiát okozó növények (parlagfű) elleni szervezett fellépés – pályázati lehetőségek bevonásával.

 • a település összképére, tisztántartására további köztéri hulladékgyűjtők kihelyezése, virágosítás a település minden pontján.

 • szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása

Idősek, rászorultak ellátása, gondozása:

Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk.
A szociális normatívák keretein belül a törvények és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi támogatásokkal segítjük megélhetésüket.
A hagyománnyá vált idősek napját minden évben szeretném megtartani, ezzel megköszönve az idősebb korosztály áldozatos munkáját.
Terveim között szerepel továbbá egy olyan bentlakásos intézmény létrehozása (megfelelő pályázati támogatás segítségével), ahol a helyi lakosok otthonra találhatnak idősebb napjaikra.

Közművelődés:

A civil szervezetekkel együttműködve, a pályázati források kihasználásával arra kell törekedni, hogy a város múltját, értékeit, hagyományait megőrző tevékenységek is továbbfejlődjenek.
A cél, hogy a város szellemi élete, kultúrája gazdagodjon.
Terveim között szerepel vissza hozni a régi Langalló Fesztiválok hangulatát, ahol a kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
A civil szervezetek bevonásával olyan rendezvényeket szeretnék szervezni, amelyben minden helyi szervezet bemutatkozhat sajátosságaikkal.
Így elősegítve a település lakossága megismerheti az adott egyesületet, hiszen az itt élők nagy része nem tudja, hogy milyen egyesületek működnek, tevékenykednek Nagybajomban.

Egészségügy:

Tekintettel arra, hogy jelenleg a településen a gyermekorvosi körzetben több orvos tevékenykedik, szeretnék olyan orvost keresni, aki elvállalná városunk és a hozzánk tartozó települések gyermekeinek „kezelését”.
Pályázati lehetőségek keresése, melynek segítségével bővíteni lehet az egészségügyi ellátások körét, hogy ezzel is segítsük a mozgásukban korlátozott, beteg emberek életét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmét, bízom abban, hogy a terveimet olvasva megtisztel bizalmával és 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választáson szavazatával támogat, hogy az itt leírtak megvalósulhassanak és ne csak tervek legyenek.

Köszönettel és tisztelettel:

Kuckó Katalin
független polgármester jelölt

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2019. október 4. hüvelyk Hírek

 

Címkék: , ,

Ipari park

NAGYBAJOMfigyelő:
2019. október 04.

Helybe hozzák a munkahelyeket címmel cikk jelent meg a nagybajomi beruházásról a SOMOGYI HÍRLAP 2019. 10. 04. számának 4. oldalán Harsányi Miklós tollából
A cikk az interneten is olvasható A fejlesztés meghatározhatja a település jövőjét címmel a  SONLINE oldalain.
„Csütörtökön letették a nagybajomi ipari park alapkövét: a beruházásra 388 millió forintot fordítanak, és a csarnokon kívül 11 önálló gazdasági tevékenységre alkalmas telket is kialakítanak….”

A cikket a címre kattintva érhetik el, vagy INNEN<<<

A projektmenedzser tájékoztatója megjelent Nagybajom hivatalos honlapján http://nagybajom.hu/hu/ . Elérhetik a honlap jobboldali sávjának Gólyakamera alatti ikonjáról, vagy INNEN<<< (ha picik a betűk bökjenek a szövegre)

KÉPEK: facebook<<<

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 4. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

Képviselőjelölt: Major Zsuzsanna

Forrás: szórólap

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI<<<

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 3. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

HUS-TI  BT Műfüves bajnokság Nagybajom 2019. – 9. forduló

NAGYBAJOMfigyelő:
2019. október 03.

Csonka fordulóval
folytatódott a bajnokság, mivel a Segesd már az elejétől fogva több mérkőzést feladott, s most viszont vissza is lépett a bajnokságtól.

Ifikör – Vése 0 – 3 mérkőzés nélkül

Oázis Phylazonit  – Feláldozhatók

Góllövők: Horváth Ádám 2, Laki Olivér 2, Péterfai Zsolt 1, Tóth Gábor 1,
György D Zoltán 1, ill.: Balogh Károly 1.

Mindkét csapat nagy lendülettel vetette magát bele a mérkőzésbe, s a Feláldozhatók, gólt is szereztek, s ezek után még két nagy lehetőséget szalasztottak el. Szokásosan a kimaradt helyzeteket az Oázis gyorsan meg is büntette, s a szünetre már előnnyel ülhettek le. A második félidőben mondhatni már csak egy csapat volt a pályán, s a fagyisok simán hozták a mérkőzést.

Tabella:

 1. Vásártér Falábúak   7   6  1  0   27 – 9   20    19
 2. Vése                           7   5  0  2   24 – 10 14    15
 3. Oázis Fagyizó           7   4  0  3   23 – 22   1    12
 4. Feláldozhatók           8   1  2  5    9 – 24  – 15   5
 5. Ifikör                         7   0  1  6   13 – 31  –18   3

10. forduló
2019.10. 07.

18 : 00  Vásártér Falábúak – Vése
18 : 45  Oázis Phylazonit  –   Ifikör
Pihenő  Feláldozhatók

Véber László

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 3. hüvelyk Hírek

 

Címkék: , ,

Kép

Képviselőjelölt: Koczor-Meló Edina

Forrás: szórólap

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI<<<

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 3. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

Képviselőjelölt: Németh Ernő

Forrás: facebook

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI<<<

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 3. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

Polgármester-jelölt: Kuckó Katalin

Forrás: szórólap

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI<<<

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 3. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

Képviselőjelölt: Hosszu Piroska

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 2. hüvelyk Hírek

 

Címkék:

Képviselőjelölt: Kiss Krisztián

 

A NAGYÍTÁSHOZ KATTINTSON IDE<<<

 

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI<<<

 

 
Hozzászólás

Szerző: be 2019. október 2. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,